Energetyka i przemysł

Przedsiębiorstwa energetyczne

Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu w sektorach energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych i płynnych. Zakres naszych kompetencji obejmuje w szczególności zagadnienia regulacyjne, takie jak: obowiązki przedsiębiorstw koncesjonowanych i ich sankcjonowanie przez Prezesa URE, postępowania koncesyjne i taryfowe, postępowania sporne, systemy wsparcia energetyki odnawialnej, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej, rynek mocy oraz kwestie związane z uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Do grona naszych klientów należą jedne z największych w Polsce przedsiębiorstw energetycznych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • doradztwo w zakresie zgodności wykonywanej (lub planowanej) działalności z wymogami regulacyjnymi rynku energii – projektujemy rozwiązania prawne do przedstawionych modeli biznesowych,
 • analizy ryzyk regulacyjnych – identyfikujemy je i wskazujemy sposoby zminimalizowania,
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów dotyczących wykonywania działalności gospodarczej na rynku energii elektrycznej, paliw gazowych i płynnych,
 • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem URE oraz w postępowaniach spornych.

Wybrane doświadczenia naszego zespołu:

 • doradztwo na rzecz PGE S.A. i spółek z grupy PGE w zakresie realizacji projektów biznesowych na rynku energii elektrycznej,
 • regulacyjne doradztwo strategiczne na rzecz Enea S.A. i spółek z grupy Enea,
 • doradztwo regulacyjne na rzecz PGNiG S.A. oraz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.,
 • analizy regulacyjne na rzecz Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.
Zakłady przemysłowe

Jesteśmy jednymi z najlepiej rozpoznawalnych na rynku specjalistami w zakresie obsługi prawnej dużych odbiorców energii elektrycznej, w szczególności zakładów przemysłowych, w zakresie wszelkich zagadnień związanych z zaopatrzeniem tych zakładów w energię elektryczną, ciepło i gaz. Nasi prawnicy świadczyli obsługę prawną na rzecz kilkudziesięciu zakładów przemysłowych m.in. z branży chemicznej, szklarskiej, cementowej, papierniczej oraz górnictwa i hutnictwa metali nieżelaznych.

Rozumiejąc specyfikę zakładów przemysłowych (w szczególności z branż energochłonnych) świadczymy obsługę prawną m.in. w zakresie:

 • inwestycji w posadowienie własnego źródła energii elektrycznej lub ciepła,
 • zagadnień związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, gazu lub ciepła do innych odbiorców,
 • doradztwa w zakresie kształtowania gospodarki energetycznej w obrębie danego zakładu przemysłowego lub grupy kapitałowej, z uwzględnieniem zagadnień takich jak autoprodukcja oraz optymalizacja kosztów pozyskania mediów energetycznych poprzez wykorzystanie różnego rodzaju ulg i zwolnień,
 • przygotowywania i negocjowania umów z dostawcami energii elektrycznej, gazu i ciepła,
 • udziału w aukcjach OZE oraz w rynku mocy.

Wybrane doświadczenia naszego zespołu:

 • wieloletnie doradztwo regulacyjne na rzecz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu – porozumienia obejmującego największe zakłady przemysłowe w Polsce,
 • analizy regulacyjne na rzecz Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
 • analiza i wdrożenie modelu gospodarki energetycznej na obszarze huty szkła Pilkington,
 • doradztwo regulacyjne na rzecz Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A.
Odnawialne źródła energii

Doświadczenie w zakresie odnawialnych źródeł energii zdobywaliśmy od początku powstawania tej branży w Polsce i jej zaistnienia w wymiarze prawnym. Uczestniczyliśmy zarówno w pracach legislacyjnych nad kluczowymi krajowymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie OZE, jak i w obsłudze prawnej pierwszych dużych inwestycji OZE w Polsce.

Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:

 • doradztwo przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej o posadowieniu instalacji OZE lub o zakupie takiej instalacji,
 • wykonywanie due diligence oraz obsługę transakcji zakupu i sprzedaży projektów OZE,
 • bieżącą obsługę prawną podmiotów z branży OZE, w tym spółek należących do największych polskich grup energetycznych,
 • sporządzanie umów sprzedaży energii elektrycznej.

Wybrane doświadczenia naszego zespołu:

 • obsługa prawna spółek utworzonych w ramach grupy kapitałowej PGE w celu pełnienia funkcji operatorów morskich farm wiatrowych,
 • vendors due diligence aktywów Element Power Polska sp. z o.o. (farmy wiatrowe) w ramach międzynarodowego audytu aktywów grupy Element Power,
 • doradztwo prawne w zakresie budowy instalacji PV na rzecz MLP Energy sp. z o.o.,
 • uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji PV dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.
Legislacja

W odpowiedzi na oczekiwania rynku oraz częste zmiany przepisów zbudowaliśmy kompetencje związane z doradztwem legislacyjnym. Na przestrzeni ostatnich lat nasi prawnicy uczestniczyli w wielu procesach legislacyjnych, dotyczących m.in. nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, nowelizacji ustawy o rynku mocy oraz ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Sporządzaliśmy zarówno projekty całych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń), jak i poszczególnych rozwiązań prawnych m.in. jako uczestnicy zespołów roboczych powoływanych przy właściwym merytorycznie ministrze.

W ramach obsługi legislacyjnej realizujemy:

 • opracowywanie zmian projektów aktów prawnych (w formule profesjonalnych projektów legislacyjnych z uzasadnieniem),
 • wsparcie w toku konsultacji społecznych i prac parlamentarnych,
 • bieżący monitoring legislacyjny (monitorowanie prac legislacyjnych ministerstw, Sejmu i Senatu, jak również organów prawodawczych UE),
 • sporządzanie alertów prawnych informujących o projektowanych zmianach otoczenia prawnego i ich skutkach.

Wybrane doświadczenia naszego zespołu:

 • udział w zespole roboczym powołanym przez Ministra Gospodarki w celu opracowania rozwiązań legislacyjnych ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności polskich zakładów przemysłowych,
 • udział w pracach legislacyjnych nad nowelizacjami ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o rynku mocy oraz nad ustawą o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych – na zlecenie Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu,
 • opracowywanie projektów rozwiązań legislacyjnych na zlecenie przedsiębiorstw energetycznych.
Ochrona środowiska

Krajowa i unijna polityka klimatyczna coraz ściślej wiąże kwestie wykonywania działalności w energetyce i przemyśle z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska i klimatu.

Zajmujemy się kwestiami ochrony środowiska w energetyce i przemyśle, zarówno w kontekście postępowań administracyjnych, jak i w kwestiach związanych z bieżącymi problemami prawnymi w tym zakresie.

Nasza oferta obejmuje doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska (w tym przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko), gospodarki odpadami, regulacji emisji przemysłowych oraz pozwoleń zintegrowanych, zagadnień z zakresu gospodarowania wodami i odprowadzania ścieków, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz za historyczne zanieczyszczenia, a także ochrony przed hałasem.

Przeprowadzamy kompleksową weryfikację dokumentacji środowiskowej sporządzanej na potrzeby procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zajmujemy się audytem stanu prawnego nieruchomości oraz przedsiębiorstw pod kątem zgodności z wymogami ochrony środowiska. Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne z zakresu ochrony środowiska.

Wybrane doświadczenia naszego zespołu:

 • doradztwo regulacyjne w zakresie ochrony środowiska na rzecz PERN S.A.,
 • doradztwo w zakresie ochrony środowiska na rzecz Stora Enso Poland S.A.,
 • doradztwo w zakresie systemu EU ETS na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A.,
 • doradztwo w zakresie ochrony środowiska na rzecz PreZero Service Wschód sp. z o.o. (dawniej: Tonsmeier Wschód sp. z o.o.),
 • obsługa prawna projektów farm wiatrowych dewelopowanych w ramach grupy Element Power przez spółkę Element Power Polska sp. z o.o. w zakresie uzyskiwania m.in. decyzji środowiskowych.
Zapraszam do kontaktu
r. pr. dr hab. Filip Elżanowski
Partner zarządzający
+48 22 525 02 37
filip.elzanowski@elzanowski.pl
adw. Anna Kucińska
Partner
+48 22 525 02 37
anna.kucinska@elzanowski.pl
Zobacz również
Obsługa transakcji na rzecz funduszu RAZOR GROUP

Wszystkie specjalizacje:

Kolej Energetyka i przemysł Obsługa korporacyjna M&A | PE | VC Spory sądowe i arbitrażowe Upadłość i restrukturyzacja